Z ostatniej chwili...

Sesja egzaminacyjna - kwiecień 2018

Najbliższa wewnętrzna sesja egzaminacyjna FCE, CAE i CPE odbędzie się 

 
07 kwietnia (sobota), o godz....
Tu jesteś: Home Jak się zapisać...

Jak i kiedy się zapisać/Regulamin szkoły

Email Drukuj PDF
 1. 1.     Zapisy prowadzone są przez cały rok, jednak najlepiej zapisać się w czasie letnich wakacji (wówczas uczący się pracuje w pełnym cyklu wrzesień-czerwiec). Osoby, które już uczyły się języka angielskiego w jakiejkolwiek formie, przydzielone zostaną do najodpowiedniejszych grup na podstawie testów diagnostycznych znajomości angielskiego z uwzględnieniem wieku.

  2.     Aby się zapisać, wystarczy przyjść do biura szkoły, wypełnić i złożyć formularz zgłoszenia (w przypadku niepełnoletnich uczniów wymagany podpis rodzica/opiekuna) i napisać test diagnostyczny (w przypadku osoby już uczącej się języka angielskiego).

  3.     Po napisaniu testu podejmowana jest decyzja o przydziale do grupy. 

  Godziny pracy biura szkoły

  Giżycko, ul. Daszyńskiego 9

  poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00  (w roku szkolnym)

  poniedziałek - piątek: 13.00 - 17.00 (w sierpniuw lipcu szkoła jest zamknięta - kontakt telefoniczny lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

   Numer konta Szkoły

  SJA Britannica: 73 2030 0045 1110 0000  0074 8310

    

  REGULAMIN SZKOŁY

  1.          Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Szkoły Języka Angielskiego „Britannica” oraz wzajemnych praw i obowiązków Szkoły i uczących się bądź ich prawnych opiekunów.

  2.          Uczniowie zobowiązani są do zapoznawania się z treścią ogłoszeń umieszczanych na tablicy informacyjnej przy biurze.

  3.          Zajęcia odbywają się w wymiarze trzech lekcji tygodniowo - lekcja trwa 60 minut, lub dwóch lekcji tygodniowo – lekcja trwa 90 minut.

  4.          Szkoła pracuje według kalendarza szkolnego, ustalonego dla podstawowych i średnich szkół państwowych.

  5.          W Dzień Nauczyciela i rekolekcje wielkanocne, które są dniami wolnymi
  w szkołach państwowych, zajęcia odbywają się.

  6.          Nauka trwa od 1 września do dnia zakończenia roku szkolnego w podstawowych i średnich szkołach państwowych.

  7.          Na pierwsze dwa tygodnie danego roku szkolnego szkoła ustala – odgórnie – plan zajęć, który jest następnie dostosowywany do potrzeb uczniów.
  W związku z tym, wszystkie osoby uczące się powinny przekazać przydzielonym nauczycielom Szkoły swoje plany zajęć szkolnych - w terminie do
  9 września tego roku szkolnego. W przeciwnym wypadku ich życzenia nie zostaną uwzględnione.

  8.          Zajęcia, które nie odbędą się z powodu choroby nauczyciela, są odpracowywane w innym terminie lub refundowane.

  9.          Obowiązkiem uczącego się jest terminowe regulowanie opłat za naukę, regularne uczęszczanie na zajęcia, sumienne odrabianie prac domowych i zaangażowanie we własny rozwój językowy.

  10.      Szkoła stosuje następujące zniżki czesnego za:

  a.     kontynuację w następnym i kolejnych latach nauki;

  b.    naukę z rodzicem lub rodzeństwem; jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż dwie osoby z rodziny – możliwe jest negocjowanie ceny.

  11.      Kwoty czesnego i zniżek ogłaszane są zawsze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego i nie podlegają zmianie w trakcie trwania danego roku szkolnego.

  12.      Czesne opłaca się w systemie miesięcznym od września do czerwca włącznie; możliwe są wpłaty co dwa miesiące, półroczne lub roczne oraz warianty mieszane.

  13.      Czesne płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca, począwszy od 5 września do 5 czerwca włącznie (z góry za dany miesiąc).

  14.      W roku szkolnym skalkulowanych jest 110 godzin zajęć. Opłata miesięczna to uśredniona kwota obliczona w sposób następujący:

  cena za godzinę x 110 godzin => opłata roczna

  opłata roczna : 10 miesięcy (IX - VI) => opłata miesięczna

  15.      Szkoła pobiera opłaty jedynie za zajęcia przepracowane – żadnych kaucji, opłat rekrutacyjnych itp. W przypadku rezygnacji uczącego się niezbędne jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w biurze. Wówczas naliczana jest precyzyjnie ilość przepracowanych przez ucznia godzin od 2 września do momentu rezygnacji. Na tej podstawie regulowane są finalne należności względem Szkoły - uczącego się (dopłata lub zwrot).

  16.      W przypadku niedopełnienia obowiązku uregulowania płatności w terminie, uczący może nie zostać dopuszczony do udziału w zajęciach i nie będzie mógł w nich uczestniczyć aż do momentu uregulowania zaległej płatności.

  17.      W indywidualnych przypadkach, dyrekcja Szkoły może udzielić zgody na przesunięcie terminu lub inne rozłożenie płatności.

  18.      W przypadku zapisania się uczącego do Szkoły w trakcie roku szkolnego, opłaca on czesne pomniejszone o kwotę odpowiadającą ilości już odbytych zajęć.

  19.      Podstawą do wszelkich rozliczeń pomiędzy uczącym się a Szkołą są listy obecności grup prowadzone i sprawdzane przez nauczycieli. Listy obecności są do wglądu uczących się.

  20.      W przypadku nieobecności na zajęciach trwającej – nieprzerwanie – przez dwanaście kolejnych godzin lekcyjnych i  spowodowanej chorobą, uczący się ma prawo do pomniejszenia kolejnej raty za naukę o daną liczbę opuszczonych godzin, o ile przedstawi zaświadczenie lekarskie.

  21.      Uczący się podpisując zgłoszenie na dany rok szkolny zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach w okresie od momentu zapisania do końca danego roku szkolnego. Nie jest możliwe odliczanie zajęć, które odbyły się, w których nie uczestniczył uczący się z powodów innych niż opisanych w pkt.19.

  22.      W przypadku nieobecności na sześciu kolejnych zajęciach, o ile uczący się nie skontaktuje się w tym okresie ze Szkołą, może  nastąpić automatyczne wykreślenie z listy uczniów Szkoły.

  23.      W trakcie roku szkolnego uczący się w Szkole mają prawo do nieodpłatnego udziału we wskazanych pozalekcyjnych zajęciach organizowanych przez Szkołę. Szkoła zastrzega sobie prawo do organizowania odpłatnych zajęć pozalekcyjnych jak półkolonie, wycieczki itp.

  24.      Szkoła zapewnia opiekę nad uczącymi się tylko wówczas, gdy znajdują się oni na zajęciach dydaktycznych.

  25.      Za mienie uczącego się pozostawione na terenie Szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

  26.      Zniszczenie lub zagubienie mienia Szkoły przez uczącego się pociąga za sobą konieczność rekompensaty finansowej.

  27.      Co 6-8 tygodni szkoła organizuje symulacje egzaminacyjne dla uczących się w grupach FCE, CAE, CPE i BEC. Symulacje te są bezpłatne dla każdego ucznia z ww. grup.

  28.      Osoby uczące się w grupach egzaminacyjnych, przestrzegające określonych zasad – 80% obecność na zajęciach, terminowe wywiązywanie się z prac domowych, systematyczna nauka – po osiągnięciu odpowiedniego poziomu (mierzonego wynikami ponad 70% z okresowych sesji egzaminacyjnych), mogą ubiegać się o rekomendację Szkoły na dany egzamin językowy.

  29.      Rekomendacja Szkoły to poręczenie dyrektora co do sukcesu na egzaminie w konkretnym terminie. W przypadku niezdania egzaminu przez osobę rekomendowaną, Szkoła refunduje 50% opłaty egzaminacyjnej.

  30.      Rekomendacja udzielana jest na około tydzień przed terminami rejestracji na egzamin. W przypadku rażącego niewywiązywania się ze swoich obowiązków przez ucznia rekomendacja może zostać cofnięta.

  31.      W czerwcu odbywa się coroczna wewnętrzna sesja egzaminacyjna. Jest ona obowiązkowa dla każdego ucznia.

  32.      Warunkiem uzyskania zaświadczenia o zakończeniu nauki w danym roku na danym poziomie lub/oraz kontynuacji nauki języka w następnym roku szkolnym jest przystąpienie do egzaminów i testów w sesji czerwcowej.

  33.      W przypadku rażącego naruszania dyscypliny i ogólnie przyjętych norm społecznych oraz przy braku zaangażowania w swój rozwój językowy, uczący się może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły.

   

   

Zmieniony ( Czwartek, 18. Styczeń 2018 11:57 )  

Tablica Ogłoszeń

Metody aktywizujące i grupowe w nauczaniu języka angielskiego

Według H. Komorowskiej „sukces w nauce to dość potoczne stwierdzenie, że postawiony cel został przez uczącego się zrealizowany, a pożądany poziom umie...

Nasza szkoła


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/kabuto/ftp/britannica/strona/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Aktualności

Sesja egzaminacyjna - kwiecień 2018

Najbliższa wewnętrzna sesja egzaminacyjna FCE, CAE i CPE odbędzie się 

 
07 kwietnia (sobota), o godz. 8.30 .

Zapisy do 28 marca (środa), do godz. 18.00 .


Sesja ta decydować będzie o rekomendacjach Szkoły na...

Więcej…

First Certificate i inne: zdawać czy… ZDAWAĆ! Nie ma tu pytania

First Certificate i inne: zdawać czy… ZDAWAĆ! Nie ma tu pytania

Więcej…

BBC NEWS

Najczęściej oglądane...


Warning: Creating default object from empty value in /home/kabuto/ftp/britannica/strona/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/kabuto/ftp/britannica/strona/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/kabuto/ftp/britannica/strona/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/kabuto/ftp/britannica/strona/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/kabuto/ftp/britannica/strona/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Naszą stronę ogląda...

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Sonda o ...

Czy znajomość języka angielskiego jest potrzebna?